Konkurs LAS WOKÓŁ NAS

Organizatorzy konkursu
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ? Filia nr 1 w Bytowie, Nadleśnictwo Bytów

Honorowy patronat
Starosta Bytowski

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy wykonają prace indywidualnie.

PROPONOWANE TEMATY DO WYBORU
1. Tajemnice krajobrazów Pomorza.
2. Walory krajobrazowe naszego regionu.
3. Ochrona i kształtowanie pomorskich krajobrazów.

Plakat promocyjny


CELE

– popularyzacja Roku Krajobrazów Pomorza wśród młodzieży,
– zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe naszego województwa,
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i postaw ekologicznych wśród młodzieży regionu,
– kształtowanie świadomości o zasobach, walorach i znaczeniu krajobrazów województwa pomorskiego w rozwoju lokalnym i regionalnym, zasadach jego ochrony i racjonalnego wykorzystania dla rozwoju,
– identyfikacja i promocja pozytywnych wzorców ochrony i kształtowania krajobrazu,
– edukacja oraz podnoszenie świadomości o wartościach, różnorodności, specyfice oraz uwarunkowaniach kształtowania krajobrazów województwa,
– inspirowanie młodzieży do podejmowania działań kreatywnych,
– doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
– rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

WYMAGANIA KONKURSOWE
Komisja konkursowa oceniać będzie: poprawność merytoryczną i językową, wykorzystane technologie informatyczne, a przede wszystkim pomysłowość i kreatywność autorów prezentacji.

Praca powinna być zapisana na płycie CD w formie prezentacji utworzonej za pomocą programu Microsoft PowerPoint i trwającej nie dłużej niż 10 minut (składającej się maksymalnie z 30 slajdów).

Dołączone pliki multimedialne (zdjęcia, muzyka itp.) powinny być skompresowane.

Ostatni slajd prezentacji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora, klasą i nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna.

ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie do 5 uczestników.
2. Komisja konkursowa oceniać będzie wyłącznie prace indywidualne.
3. Szkolne eliminacje gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne przeprowadzają we własnym zakresie, jeżeli zgłosi się więcej niż pięciu uczestników.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie ? nauczyciele otrzymają dyplomy uczestnictwa.
5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

TERMINY
Prezentacje należy dostarczyć osobiście lub pocztą do 18 stycznia 2013 r. pod adres:
PBW w Słupsku ? Filia nr 1 w Bytowie,
ul. Zamkowa 2
77-100 Bytów

? Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed feriami zimowymi, do dnia 11 lutego 2013 r.
? Najciekawsze prezentacje zostaną nagrodzone i zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania konkursu.
? O terminie uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Internetu lub osobnym
pismem.

INNE
Prace nadesłane na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, stają się własnością organizatora (nagrodzone prace nie będą zwracane).

Uczestnik konkursu, przez sam fakt przysłania pracy, wyraża zgodę na ww. warunki konkursu oraz ewentualne wykorzystanie pracy przez organizatora.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.